close
loading
Dostępność części i wysyłka: 516 152 623
Porady techniczne (8:00-9:00): 500 053 055

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

       Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.piecagzowy24.pl. Sprzedającym lub zamiennie Usługodawcą jest:

Ewa Małgorzata Parka Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Kaj-Tel”

dostępny pod adresem:

ul. Nowa 5, 58-240 Piława Górna.

 prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem: 1325: NIP: 619-156-33-60, Regon: 391065746.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów:

+48 74 830-80-98,

+48 516-152 623,

+48 500 053 055 - informacje techniczne

lub korzystając z adresów poczty elektronicznej: kajtel@wp.pl, kajtel@piecgazowy24.pl

 

§ 1

Definicje:

1. Regulamin -  w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.piecgazowy24.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 § 2

 

Zasady ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.piecgazowy24.pl

2. Składanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego: www.piecgazowy24.pl

3. Sklep internetowy www.piecgazowy24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Części zamienne oferowane w sklepie: www.piecagzowy.otwarte24.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski lub są częściami używanymi, sprawdzonymi przez serwis kotłów gazowych oraz sprawne. Sklep oferuje również części zamienne używane oraz po regeneracji, co jest wyraźnie zaznaczone w opisie części.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet z przeglądarką internetową umożliwiającą pracę na sklepie internetowym: www.piecgazowy24.pl .

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści firmie zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich do Sprzedawcy – Usługodawcy.

§ 3

Składanie zamówień:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu www.piecgazowy24.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  telefonicznie / drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz poprawny numer telefonu, a także poprawny adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient powinien wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki:

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka wysyłana jest tego samego dnia roboczego, ewentualnie dnia następnego roboczego w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” lub tego samego lub następnego dnia roboczego, w którym Sprzedający odnotuje wpływ należności na rachunek bankowy. W przypadku braku danych części zamiennych Sprzedający skontaktuje się z klientem drogą mailową lub telefoniczną w celu podania okresu oczekiwania na daną część.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w  występującej przy każdej wystawionej na sklepie internetowym pozycji.

 

§ 5

Płatności:

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu o numerze: 07 1020 5138 0000 9402 0165 2742 umieszczonym w PKO S.A. o. Dzierżoniów.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy:

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, wterminie14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy (tzn. od daty stempla pocztowego lub daty odbioru przez kuriera). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy - Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep przyjmuje zwrot części nowych tylko w nienaruszonych fabrycznych opakowaniach  zwrot nalezności za odesłane części uzywane następuje po sprawdzeniu przez serwisanta ich stanu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego: ul. Nowa 5, 58-240 Piława Górna.

§ 7

Reklamacje:

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Konta Użytkownika.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: kajtel@wp.pl

3. Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.

4. Administratorzy sklepu internetowego: piecgazowy24.pl rozpatrują reklamacje bez zbędnej zwłoki.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik informowany jest w formie wiadomości wysyłanej na adres e-mail.

 

§ 8

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane te są

    przekazywane dobrowolnie przez klientów Sprzedającego.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

   a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” lub „Dodaj do koszyka"

   b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy = Usługodawcy na adres mailowy: kajtel@wp.pl lub kajtel@piecgazowy24.pl bądź zwykłą pocztą na adres korespondencyjny (zapisany na wstępie) Sprzedającego.

 

mail

 

DANE FIRMY:

 

adres

Nazwa i adres:

   FPHU "Kaj-Tel"  

     ul. Nowa 5;

58-240 Piława Górna

powiat Dzierżoniów

      Dolny Śląsk

          Poland

telefon

Telefony:

+48 74 830-80-98 - dostępność części

+48 500 053 055  - informacje techniczne w dni powszednie od pon. do piąt. w godz. 8.00 - 9.00. 

+48 516 152 623 - faktury i wysyłki

mail

e-mail:

kajtel@piecgazowy24.pl

kajtel@wp.pl - porady techniczne